NOVO: ,,IN HOUSE“ KONSALTING i OBUKA !!

UKOLIKO SE BAVITE PROIZVODNJOM ILI UVOZOM HEMIKALIJA I IMATE ZAPOSLENE SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE, možemo da vam ponudimo ,,IN HOUSE“ KONSALTING, OBUKU I STRUČNU PODRŠKU.

Ova specifična usluga u oblasti upravljanja hemikalijama po prvi put je u ponudi za snabdevače hemikalija u Srbiji, te ima posebne pogodnosti i prednosti u odnosu na tematska javna predavanja:
** KONSULTANT-PREDAVAČ DOLAZI U VAŠU FIRMU i obuka je posvećena samo vašim zaposlenima i vašoj dokumentaciji,
** Fokus je na PRAKTIČNOM RADU NA VAŠOJ KONKRETNOJ DOKUMENTACIJI, pri čemu se sprovodi primena propisa na istoj.
** INDIVIDUALNIM PRISTUPOM rešava se problematika na koju vaši zaposleni nailaze pri izradi: bezbednosnih listova i proceni opasnosti   vaših  hemikalija, pripremi elemenata obeležavanja za etikete, listi o sastavu detergenata, pripremi dokumentacije za upis biocidnih proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda itd…

** Zaposleni ne odsustvuju sa posla i ne putuju na mesto obuke.

Ostale informacije:

  • Konsultanti imaju položen ispit za predavače za obuku savetnika, odnosno licencu nadležnog Ministarstva, i iskustvo nakon održanih 14 obuka za savetnike za hemikalije.
  • Cena usluge je po dogovoru i zavisi od broja radnih sati i broja polaznika koji učestvuju.
  • Prema broju učesnika dolazi 1 ili 2 konsultanta-predavača.
  • Preporučeno efektivno vreme je 1 radni dan. Po potrebi, može se organizovati i 2-dnevna obuka, ukoliko je dokumentacija zahtevna.

Za prijavu i dodatne informacije, kontaktirati:

ivana@hemikalije.info
tel: 063 1012 454

Hemija hrane – aditivi (E100-199)

Upis hemikalija u Registar

Novi Pravilnik o registru hemikalija, koji je stupio na snagu 6. januara 2012. godine, donosi mogućnost upisa grupa hemikalija kao jedne.

Kao jedinstvene mogu biti upisane koherentne grupe hemikalija, sa istom tarifnom oznakom, istom namenom, sastavom i količinom, u koje spadaju deterdženti, boje, lakovi, ulja, maziva, lepkovi i silikoni. Drugu grupu čine hemikalije sa različitim trgovačkim imenima, a istim hemijskim sastavom, polimerne hemikalije, koje se sastoje od istih monomera i upisuju u Registar kao jedna. Treću grupu čine višekomponentne hemikalije, koje obuhvataju setove hemikalija koje ne mogu da ispune funkciju jedna bez druge. Među njima su kitovi za repariranje automobila, abrazivi i učvršćivači.

Iz Agencije za hemikalije je saopšteno da je Registar hemikalija uspostavljen da bi se napravio inventar hemikalija, koje se nalaze u prometu u Republici Srbiji, radi sistematskog praćenja hemikalija, smanjenja rizika koje hemikalije predstavljaju po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kontrole načina korišćenja pojedinih supstanci, ograničenja i zabrana proizvodnje i prometa. Registrovanje hemikalija predstavlja približavanje postupku registracije i autorizacije, u skladu sa odredbama REACH, odnosno budućim obavezama u EU.

U saopštenju se navodi da se u Registar hemikalija upisuju hemikalije koje se proizvode ili uvoze na tržište Republike Srbije, bez obzira da li su klasifikovane kao opasne ili ne i to u količini većoj od 100 kilograma na godišnjem nivou. U Registar se ne upisuju biocidni proizvodi, sredstva za zaštitu bilja, lekovi i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetički proizvodi, hrana, prehrambeni aditivi i arome i hrana za životinje i aditivi za tu hranu.

Do 31. marta tekuće godine, Agenciji za hemikalije proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik imaju obavezu podnošenja prijave radi upisa hemikalija u Registar hemikalija koje su stavljene u promet u prethodnoj godini. Dosije o hemikaliji se dostavlja u štampanom, odnosno elektronskom obliku i mora imati potpis odgovornog lica i pečat, odnosno kvalifikovani elektronski potpis, dodaje se u saopštenju.