Upis hemikalija u Registar

Ko ima obavezu upisa hemikalija u Registar hemikalija?
Obavezu upisa hemikalija ima pravno lice koje kao prvo u lancu snabdevanja stavlјa hemikalije u promet:
- PROIZVOĐAČ
- UVOZNIK
- DALjI KORISNIK

Potrebna dokumentacija ?
- Obrazac Prijave
- Dosije o hemikaliji (Prilog 4 / Prilog 5 / Prilog 6)
- Bezbednosni list.

- u Registar hemikalija SE UPISUJU hemikalije koje se proizvode ili uvoze na tržište Republike Srbije, bez obzira da li su klasifikovane kao opasne ili ne i to u količini većoj od 100 kilograma na godišnjem nivou, i ukoliko se njihov carinski tarfini broj nalazi na Spisku carinskih tarifnih brojeva (koji podležu prijavi u Registar hemikalija).

- u Registar se NE UPISUJU:
Biocidni proizvodi, sredstva za zaštitu bilja, lekovi i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetički proizvodi, hrana, prehrambeni aditivi i arome i hrana za životinje i aditivi za tu hranu.

Do 31. marta tekuće godine, svaki proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik ima obavezu podnošenja PRIJAVE radi upisa hemikalija u Registar hemikalija koje su stavljene u promet u prethodnoj godini. Dosije o hemikaliji se dostavlja u štampanom, odnosno elektronskom obliku i mora imati potpis odgovornog lica i pečat, odnosno kvalifikovani elektronski potpis.
Za ostala uputstva o načinu prijave hemikalija i izradu potrebne dokumentacije zadužen je SAVETNIK ZA HEMIKALIJE, kojeg angažuje pravno lice koje stavlja hemikaliju u promet.

NOVO: ,,IN HOUSE“ KONSALTING i OBUKA !!

UKOLIKO SE BAVITE PROIZVODNJOM ILI UVOZOM HEMIKALIJA I IMATE ZAPOSLENE SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE, možemo da vam ponudimo ,,IN HOUSE“ KONSALTING, OBUKU I STRUČNU PODRŠKU.

Ova specifična usluga u oblasti upravljanja hemikalijama po prvi put je u ponudi za snabdevače hemikalija u Srbiji, te ima posebne pogodnosti i prednosti u odnosu na tematska javna predavanja:
** KONSULTANT-PREDAVAČ DOLAZI U VAŠU FIRMU i obuka je posvećena samo vašim zaposlenima i vašoj dokumentaciji,
** Fokus je na PRAKTIČNOM RADU NA VAŠOJ KONKRETNOJ DOKUMENTACIJI, pri čemu se sprovodi primena propisa na istoj.
** INDIVIDUALNIM PRISTUPOM rešava se problematika na koju vaši zaposleni nailaze pri izradi: bezbednosnih listova i proceni opasnosti   vaših  hemikalija, pripremi elemenata obeležavanja za etikete, listi o sastavu detergenata, pripremi dokumentacije za upis biocidnih proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda itd…

** Zaposleni ne odsustvuju sa posla i ne putuju na mesto obuke.

Ostale informacije:

  • Konsultanti imaju položen ispit za predavače za obuku savetnika, odnosno licencu nadležnog Ministarstva, i iskustvo nakon održanih 14 obuka za savetnike za hemikalije.
  • Cena usluge je po dogovoru i zavisi od broja radnih sati i broja polaznika koji učestvuju.
  • Prema broju učesnika dolazi 1 ili 2 konsultanta-predavača.
  • Preporučeno efektivno vreme je 1 radni dan. Po potrebi, može se organizovati i 2-dnevna obuka, ukoliko je dokumentacija zahtevna.

Za prijavu i dodatne informacije, kontaktirati:

ivana@hemikalije.info
tel: 063 1012 454

Hemija hrane – aditivi (E100-199)