Upis hemikalija u Registar

Ko ima obavezu upisa hemikalija u Registar hemikalija?
Obavezu upisa hemikalija ima pravno lice koje kao prvo u lancu snabdevanja stavlјa hemikalije u promet:
- PROIZVOĐAČ
- UVOZNIK
- DALjI KORISNIK

Potrebna dokumentacija ?
- Obrazac Prijave
- Dosije o hemikaliji (Prilog 4 / Prilog 5 / Prilog 6)
- Bezbednosni list.

- u Registar hemikalija SE UPISUJU hemikalije koje se proizvode ili uvoze na tržište Republike Srbije, bez obzira da li su klasifikovane kao opasne ili ne i to u količini većoj od 100 kilograma na godišnjem nivou, i ukoliko se njihov carinski tarfini broj nalazi na Spisku carinskih tarifnih brojeva (koji podležu prijavi u Registar hemikalija).

- u Registar se NE UPISUJU:
Biocidni proizvodi, sredstva za zaštitu bilja, lekovi i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetički proizvodi, hrana, prehrambeni aditivi i arome i hrana za životinje i aditivi za tu hranu.

Do 31. marta tekuće godine, svaki proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik ima obavezu podnošenja PRIJAVE radi upisa hemikalija u Registar hemikalija koje su stavljene u promet u prethodnoj godini. Dosije o hemikaliji se dostavlja u štampanom, odnosno elektronskom obliku i mora imati potpis odgovornog lica i pečat, odnosno kvalifikovani elektronski potpis.
Za ostala uputstva o načinu prijave hemikalija i izradu potrebne dokumentacije zadužen je SAVETNIK ZA HEMIKALIJE, kojeg angažuje pravno lice koje stavlja hemikaliju u promet.