Savetnik za hemikalije

Lično zastupamo vaše interese u svakom kontaktu sa inspektorima. Sa rešenjima prilagođenim vašem načinu rada, vaše poslovanje može biti 100% usklađeno sa propisima. Tako se vi možete slobodno koncentrisati na prodaju vaših hemikalija.

Savetnik za hemikalije koordinira i učestvuje:

  • pri izradi dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija (Dosije o hemikaliji)
  • u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija,
  • u izradi bezbednosnog lista za hemikaliju koja se stavlja u promet
  • sprovodi procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija
  • informiše i sarađuje na primeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i ostalih odredbi definisanih zakonom o hemikalijama
  • pri dostavljanju osnovnih podataka za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu
  • u pripremi tehničkog dosijea za biocidni proizvod
  • u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje biocidnih proizvoda
  • pri sprovođenju obaveza bezbednog rukovanja odnosno skladištenja biocidnog proizvoda kao i obaveze vođenja evidencije
  • u sprovođenju ostalih odredbi Zakona o biocidnim proizvodima
Nova-licenca-2018-opt

Reference:  na upit